Published: 02-02-2022 15:21 | Updated: 03-02-2022 13:55

Current calls, week 5, 2022

Tips from Grants Office regarding current calls

Swedish and Nordic calls

 

Mag-tarmfondens stipendier - Svensk Gastroenterologisk Förening

Anslagen riktar sig till forskare med aktuella projekt inom klinisk gastroenterologi eller hepatologi. Individer i slutfas av avhandlingsarbete eller i postdoktoral fas upp till 10 år efter disputation (avräknat tid för föräldraledighet) kan söka anslag.

Closing date: 20 February 2022

Further information 

 

Stipendier - American Dental Society of Sweden (ADSS)

  • ADSS forskningsstipendium: kan sökas av personer som forskar eller undervisar inom odontologi i Sverige för deltagande i vetenskapliga kongresser under det kalenderår som ansökan avser. 

Closing date: 28 February 2022

  • Sandbloms stipendium: kan sökas av tandläkare med svensk legitimation som bör vara medlem av Svenska Tandläkare-Sällskapet. Stipendiet kan användas som bidrag för forskare verksamma vid odontologisk institution i Sverige eller för att finansiera studieresa till officiellt erkänt universitet i USA. Forskningsrelaterade kostnader för samarbetsprojekt med forskare i USA premieras.

Closing date: 31 March 22

Further information

 

Research scholarships and project grants – Ögonfonden

Support scientific eye and vision research in order to prevent and treat eye diseases and to effectively utilise residual vision. Research scholarships worth SEK 20,000 each are available, as well as project grants worth between SEK 40,000 and SEK 250,000 each.

Closing date: 28 February 2022

Further information 

 

Forskningsanslag - Hjärnfonden

Stöder klinisk och grundvetenskaplig forskning om hjärnan och övriga nervsystemet och sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Forskningen ska vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Behöriga att söka är disputerade forskare med anställning vid svenskt lärosäte. Minst hälften av arbetstiden under anslagstiden måste vara förlagd till Sverige. Anslag uppgår till SEK 600,000 under ett , två, eller tre år.

Closing date: 1 March 2022

Further information

 

SSF: EU Horizon Europe application support 2022 - The Swedish Foundation for Strategic Research

The call aims to promote internationalization of Swedish research by stimulating increased Swedish participation in HEU Pillar 2 Global Challenges & European Industrial Competitiveness. The HEU-projects must be of strategic relevance for Sweden, i.e., benefit the future competitiveness of Sweden. It is directed exclusively towards researchers in natural science, technology or medicine at Swedish universities or research institutes that apply for a HEU Pillar 2 Project Coordinator role. Grants are worth up to SEK 500,000.

Closing date: 1 March 2022

Further information 

 

Forskningsanslag - Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen utlyser forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Projekt som har klinisk relevans prioriteras högt. Upp till 200 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt.

Closing date: 1 March 2022

Further information 

 

Stiftelsen Serafimerlasarettet utlyser medel

Stiftelsen Serafimerlasarettet, grundad genom enskild offervillighet och i verksamhet sedan 1752, har till uppgift att främja medicinsk forskning och utbildning av läkare samt ändamål, som har samband med Serafimerlasarettets historia.

Stiftelsen utdelar medel för medicinsk forskning med tydlig klinisk inriktning och som bedrivs av yngre forskare (högst 45 års ålder eller högst 10 år efter disputation) vid Karolinska Institutet. Totalt utdelas ca 50-100 tkr till 3-4 forskare.

Stiftelsens ansökningsblankett skall användas. Ofullständig ansökan beaktas ej. Anslag för ett forskningsprojekt utgår för högst 3 år. Signerad ansökan skickas som pdf-fil senast den 30:e april 2022 till: chatrin.lindahl@ki.se

Information och ansökningsformulär

 

Stipendier att söka vid Uppsala universitet för studenter och forskare

Stipendierna är öppna för ansökan

Forskning

Tullbergs stipendier 

Olga Jönssons stipendier 

Grundnivå

Sylvéns stipendier 

Alla ansökningar ska ha inkommit senast den 15 februari 2022 kl. 17:00.


J Gustaf Richerts stiftelse 

Stipendier och anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden. 
J. Gustaf Richert grundade 1897 Vattenbyggnadsbyrån som idag är en del av Sweco-koncernen.

Ansökan skall vara Stiftelsen J Gustaf Richerts stiftelse tillhanda senast 2022-03-31. 

Ansökan skickas in digitalt på Sweco's hemsida 
 

Utlysning av medel för spelforskning

Svenska Spels forskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer.

Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år.

Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Sista ansökningsdag är 30 april 2022.

Läs fullständig utlysning och ansök här!

 

Lisa och Johan Grönbergs Stiftelse

Lisa och Johan Grönbergs Stiftelse avser att dela ut ett antal anslag om max 100 000 kronor per anslag till  disputerade forskare.
Årets ämne är ”Metabolism vid  stress – kliniska studier”. Humanstudier skall ingå i ansökan.

Ansökningstiden är öppen från den 1 mars  klockan 00.01  t o m 31 mars klockan 23.59.

Ansökan görs elektroniskt.

Information och anvisningar finns på stiftelseansokan.se

European calls

ERC-2022-AdG Advanced Grants — European Research Council, EU

European Research Council (ERC) Advanced Grants support established, leading principal investigators who want long-term funding to pursue a ground-breaking, high-risk project. Applicants should be exceptional leaders in terms of originality and significance of their research contributions, with a track record of significant research achievements in the last ten years.  Applications may be made in any field of research, with an emphasis on the frontiers of science, scholarship, and engineering.

ERC Advanced Grants may be awarded up to €2.5 million for a period of 5 years, though an additional €1 million can be made available under certain circumstances.

If you are interested in applying for an ERC Advanced Grant with KI as host institution, please contact KI Grants Office for information about required documents and application support.

Closing date: 28 April 2022

Further information 

 

Multiple sclerosis innovation grant-- Merck, DE

 This supports translational research projects that advance science and medical research in the field of multiple sclerosis. Research projects should fall into one of the following categories:

•clinical – investigation of neurodegeneration, neuroplasticity and remyelination;

•scientific – neuroplasticity and myelin repair in relation to restoring central nervous system function.

Academic researchers from around the world may apply.

Two grants, worth €250,000 each, are available.

Closing date 31 March 2022 (Forecast). We have no information from the funder yet about the next call. Based on past experience, we forecast the deadline to be around March 2022. This call is repeated once a year.

Further information

 

Public engagement grants--Society for Endocrinology, GB

These support the organisation and delivery of outreach activities, aimed at school children or the general public, that engage audiences with hormones and the impact of endocrinology. Activities may include the following:

•hands-on activities that can be used in classrooms;

•endocrine-themed science practicals;

•short, online videos or podcasts;

•online website material to reinforce concepts learnt in school.

Full and early-career members may apply. Grants are worth up to £1,000.

Closing date: 23 March 2022 and 21 September 2022

Further information 

 

NEXT start-up grant -- European Society of Intensive Care Medicine, EUR

This enables the professional development of newly board-certified intensive care physicians to develop their independent research programmes in the field of intensive care and emergency medicine. Research programme proposals may rely on approaches ranging from basic cellular responses to outcome research and may include clinical applications as well as translational science.

Board-certified intensive care physicians within five years from consultancy who can demonstrate a solid background in research may apply. The proposal has to include at least three different countries contributing to the design or conduct of the project.

Funding is worth €25,000 per year for up to two years.

Closing date 28 March 2022 

Further information 

 

Research grants-- Biostime Institute for Nutrition and Care – Geneva, CH

These support innovative original research projects in the fields of microbiota, allergies, childhood brain development, nutrition and child obesity, and maternal health.

Academic, university or hospital-based projects are eligible.

Grants are worth up to €50,000 for preclinical studies and up to €100,000 for clinical studies. A bonus of €5,000 will be granted for any publication in scientific journals with an impact factor greater than 2.5.

Closing date 31 March 2022 (Forecast). We have no information from the funder yet about the next call. Based on past experience, we forecast the deadline to be around March 2022. This call is repeated once a year.

Further information 

US calls

 

Federal Funding agencies

 

Research project grant (parent R01 clinical trial not allowed): AIDS-related, NIH

The NIH Research Project Grant supports a discrete, specified, circumscribed project in areas representing the specific interests and competencies of the investigator(s). The proposed project must be related to the programmatic interests of one or more of the participating NIH Institutes and Centers (ICs) based on their scientific missions.

Deadline: Standard dates apply. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PA-20-185

Further information: PA-20-185: NIH Research Project Grant (Parent R01 Clinical Trial Not Allowed)

 

Bioengineering research grants: AIDS-related (R01 clinical trial not allowed), NIH

The purpose of this funding opportunity announcement is to encourage collaborations between the life and physical sciences that: 1) apply a multidisciplinary bioengineering approach to the solution of a biomedical problem; and 2) integrate, optimize, validate, translate or otherwise accelerate the adoption of promising tools, methods and techniques for a specific research or clinical problem in basic, translational, or clinical science and practice. An application may propose design-directed, developmental, discovery-driven, or hypothesis-driven research and is appropriate for small teams applying an integrative approach to increase our understanding of and solve problems in biological, clinical or translational science.    

Deadline: Standard dates apply by 5:00 PM local time of applicant organization. All types of AIDS applications allowed for this funding opportunity announcement are due on Standard AIDS dates by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-19-158

Further information: PAR-19-158: Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Not Allowed) (nih.gov)

 

Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01, R21 Clinical Trial Not Allowed), NIH

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to support investigators who have interest and capability to join efforts for the discovery of in vivo chemical probes for novel brain targets. It is expected that applicants will have, in hand, the starting compounds (“validated hits”) for chemical optimization and bioassays for testing new analog compounds.

Through this FOA, NIH wishes to stimulate research in 1) discovery and development of novel, small molecules for their potential use in understanding biological processes relevant to the missions of NIMH, NIDA, NEI, and/or NIA and 2) discovery and/or validation of novel, biological targets that will inform studies of brain disease mechanisms. Emphasis will be placed on projects that provide new insight into important disease-related biological targets and biological processes.

The main emphasis of projects submitted under this FOA should be the discovery of in vivo chemical probes. Applicants interested in developing cell-based chemical probes may wish to apply using the companion R21 mechanism, (PAR-21-028).

Deadline: Standard dates apply by 5:00 PM local time of applicant organization. All types of AIDS applications allowed for this funding opportunity announcement are due on Standard AIDS dates by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): PAR-21-029 (R01), PAR-21-028 R21)

Further information: PAR-21-029: Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed) (nih.gov) (R01), PAR-21-028: Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R21 Clinical Trial Not Allowed) (nih.gov) (R21)

 

Lipids in Brain Aging and Alzheimer's Disease (AD) and its Related Dementias (ADRD) (R01 Clinical Trial Not Allowed), NIH

The goal of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to support research addressing critical knowledge gaps in our understanding of how lipids contribute to vulnerability and resilience to brain aging and Alzheimer’s disease (AD) and its related dementias (ADRD), including research addressing how: 1) lipid droplets affect brain aging and AD, including whether their accumulation is pathological or protective; (2) the periphery interacts with lipids in the aging brain, including whether these could be targets for future biomarkers; (3) APOE and lipid-mediated signaling influence brain aging and AD/ADRD progression; and (4) myelin lipids and their signaling contribute to brain aging and AD/ADRD.

Deadline: Letter of Intent Due Date: May 15, 2022. All applications are due by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA): RFA-AG-23-009

Further information: RFA-AG-23-009: Lipids in Brain Aging and Alzheimer's Disease (AD) and its Related Dementias (ADRD) (R01 Clinical Trial Not Allowed) (nih.gov)

 

Foundations

 

Dr Paul Janssen award for biomedical research - Johnson & Johnson, US

Johnson & Johnson invites applications for the Dr Paul Janssen award for biomedical research. This supports an individual scientist or group of scientists in basic or clinical research, whose achievements have made or have strong potential to make a measurable impact on human health.

Active scientists in academia, industry or scientific institutes may be nominated. Self-nominations are not accepted. The prize is worth USD 200,000.

Deadline: February 28, 2022.

Further information: Home | Dr. Paul Janssen Award

 

Early-career grants - Human Frontier Science Program

The Human Frontier Science Programme invites applications for its early-career grants. These support teams of early-career researchers working on innovative approaches to understanding complex mechanisms of living organisms.

Teams comprising scientists who are all within five years of obtaining an independent position and who have received their PhD or equivalent qualification within the 10 years prior to the application deadline, may apply. Only one application per institution may be submitted.

Grant size depends on the size of the team and grants are worth up to USD 500,000 per year over three years.

Deadline: Letter of Intent: March 31st 2022.

Further information: Research Grants | Human Frontier Science Program (hfsp.org)

 

Programme grants - Human Frontier Science Program

The Human Frontier Science Programme invites applications for its programme grants. These support teams of researchers at any career stage working on innovative approaches to understand complex mechanisms of living organisms. The aim is to allow teams of independent researchers to develop new lines of research through collaboration and to answer questions that could not be answered in individual laboratories.

Teams of independent researchers at any career stage may apply. Teams must comprise between two and four members. The principal applicant must be located in one of the HFSP member countries but co-investigators may be located in any country. Only one application per institution may be submitted.

Grants are worth up to USD 500,000 per year each over three years, dependent upon team size.

Deadline: Letter of Intent: March 31st 2022.

Further information: Research Grants | Human Frontier Science Program (hfsp.org)