Published: 20-04-2023 14:02 | Updated: 20-04-2023 14:05

Current calls, week 16, 2023

Tips from KI Grants Office about current calls.

Swedish and Nordic calls

The Cilla Weigelt Award

The Cilla Weigelt Award aims to encourage and support PhD students investigating molecular mechanisms of relevance for rare and undertreated diseases. This annual award is through a nomination procedure, and in 2023 the selected awardee will receive a personal prize of 20 000 SEK and a research grant of 30 000 SEK to support scientific exchange (e.g. participation in scientific conferences, sabbaticals, travel to establish scientific collaborations).

The candidate recipient must carry out PhD studies at a Swedish university at the nomination closure date, to be eligible. The main supervisors of eligible candidates are hereby invited to make nominations.. Only one nomination can be made per supervisor. Priority will be given to students who have more than one year left of their studies before graduation.

Please send your nominations according to the specifications provided above to: cweigeltaward@cmm.se. The awardee will be announced in the first week of October 2023, and a prize ceremony will be held at Chiesi Pharma shortly thereafter.

Closing date: 2 June 2023

More info

Stipendier - Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR)

SFMR samarbetar med flera företag för att möjliggöra stipendieutdelning till forskning inom radiologi i Sverige. Stipendierna bidrar till att radiologer kan forska, resa på kongresser eller på annat sätt förkovra sig. För erhållande av stipendium erfordras att sökande är medlem i SFMR.

Closing date: April 30, 2023.

More info

Ansökningar - Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden stöder forskning som har sin grund i kliniskt relevanta frågeställningar inom områdena hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt tuberkulos. Fonden välkomnar även ansökningar gällande samsjukligheten mellan cancer och hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar där det tydligt framgår att forskningen avser  hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Projektbidrag  - Hjärt-Lungfonden ger stöd till forskningsprojekt som kan sökas för en projektperiod om ett till tre år och för ändamål som specificerats i ansökan.

Nationellt samverkansprojekt - Ett nationellt samverkansprojekt är ett projekt där det finns en planeringsgrupp som är nationellt förankrad med en nationell projektledare. Det är ett projekt som har ett tydligt mervärde genom att drivas som ett nationellt samverkansprojekt och där det

finns ett nära samarbete mellan samtliga parter. Exempel på nationellt samverkansprojekt är nationella studier med flera studieorter  och nationella datainsamlingar som kommer många forskare till gagn. Nationellt samverkansprojekt kan sökas för en projektperiod om ett till tre år.                    

Postdoktortjänst/Forskarmånader disputerad - För att ge större flexibilitet i beslut om tilldelning av postdoktortjänst och forskarmånader för disputerade så blir den som söker postdoktortjänst även sökande för forskarmånader för disputerade. Anslagen söks samtidigt och i samma ansökningsformulär. Det går alltså inte att enbart söka en postdoktortjänst, däremot

går det att söka endast forskarmånader för disputerade. Det finns två typer av postdoktortjänster:

(i) En heltidstjänst på 2 år; (ii) En deltidstjänst på upp till 4 år som kombineras med klinisk tjänstgöring på 25–50 %. Postdoktorfinansieringen motsvarar högst 2 år på heltid (24 månader).                                                          

Forskartjänst/Forskarmånader disputerad - Den huvudsakliga inriktningen för Hjärt-Lungfondens forskarmånader är att ge fler forskare möjlighet till forskningstid. Anslag kan beviljas upp till tre år, men inte för den som har haft forskartjänst i sex år.

Forskarmånader doktorand - Anslaget används för att finansiera forskningstid för doktorander som arbetar i Sverige. Anslag söks av huvudhandledaren (ej bihandledaren). Handledaren är huvudsökande för ansökan och doktoranden är medsökande.

Postdoktorstipendium utomlands - Hjärt-Lungfonden beviljar ett begränsat antal stipendier för forskning på postdoktornivå vid erkänd utländsk institution. Stipendierna tilldelas för perioder om 6–

12 månader i högst tre år.    

Återvändarbidrag - Syftet med bidraget är att underlätta fortsatt forskning i Sverige efter postdoktorvistelse vid utländskt universitet. Hjärt-Lungfonden beviljar ett begränsat antal bidrag efter avslutad postdoktortjänst i utlandet. Bidraget är en tjänst motsvarande 50 % vid universitet/högskola i Sverige under två år.

Closing date: May 10, 2023.

More info

Barncancerfonden

 • Uppstartsbidrag för internationella, fas III/IV multicenterstudier för behandling av barncancer. Anslag beviljas som ett engångsanslag för att täcka kostnader i samband med uppstart av studier i Sverige och syftet är att snabbt komma igång. Studien ska vara behandlad i relevant vårdplaneringsgrupp med protokollfört beslut att studien ska vara nationell rekommendation. Uppstartsbidraget söks via ett förenklat ansökningsförfarande och kan sökas året om.
 • Resor: Utlysningen avser att helt eller delvis finansiera resor till konferenser och kongresser inom barncancerområdet. Anslaget söks i förväg.
 • Symposier: Anslag ges för organisering av 1-2 dagars symposium inom barncancerforskning. Symposier ska normalt förläggas inom Norden.
 • Forskarutbildningskurser: Anslag ges för organisering av forskarutbildningskurser inom området barnonkologi. Anslaget söks i förväg.
 • Metodikstudier och utbildningskurs: Barncancerfonden utlyser anslag för kortare tids forskning/metodikstudier vid en utländsk institution (upp till 3 månader) samt utbildningskurser för ej kliniskt verksam person. Anslaget söks i förväg.
 • Gästföreläsare: Bidrag ges för inbjudande av enskilda internationellt framstående gästföreläsare som håller offentlig föreläsning med stark betydelse för barncancer. Anslaget söks i förväg.

Closing date: May 15, 2023 for all application except for the start-up grant for clinical trials which can be applied for all year round. 

More info

Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse - Svenska Läkaresällskapet

Stöder aktivt deltagande vid internationell kongress, eller för forskningsvistelse utomlands. Behörig att söka är odisputerad eller disputerad läkare som är medlem i sällskapet. Schablonbeloppet för kongressresa och för forskningsvistelse kortare än 1 månad är från 6.000 till 12.000 kronor. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är det maximala beloppet 48.000 kronor, beloppet beror på vart man reser och hur länge forskningsvistelsen varar.

Closing date: May 15, 2023

More info

Grant for research time within primary care - Swedish Research Council

The grant gives persons working in primary care the opportunity to conduct research and to establish themselves as independent researchers in parallel with developing their professional competence. The focus of this call is on long-term research into diseases and disease conditions that are diagnosed and treated and referred within primary care. Grant is worth up to SEK 2 million for one year of full-time research or up three years part-time.

Closing date: May 23, 2023

More info

Research Review Grant - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte)

Forte announces calls for proposals on research reviews devoted to the organisation, structure and collaboration of the welfare sector in relation to mental health. Reviews should systematically identify, compile and evaluate research about how organisation, structure and collaboration within the welfare sector is connected to the mental health of both clients and citizens. Reviews can cover both the public sector as well as the private sector and non-profit organisations, and deal with any activities within the different sectors that can have a bearing on mental health. The call is not limited to specific age groups.

Grant limit is 1 million SEK over 12 month.

Closing date: May 25, 2023

More info

Forskningsstipendium - Astma- och Allergiförbundet

Astma och Allergiförbundet inbjuder ansökningar om Kerstin Hejdenbergs stipendium. Detta stöder barnallergologisk forskning samt forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen. Ändamålet för stipendium är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen. Tvärvetenskaplig forskning samt forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient prioriteras.

Closing date: May 25, 2023

More info

Forskningsanslag - Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse inbjuder ansökningar om anslag. Dessa stöder forskning och vetenskaplig undervisning. Förutom till helårsstipendiater, beviljas endast i undantagsfall anslag med belopp överstigande 100 tkr.

Closing date: May 26, 2023

More info

Project grants in endocrinology and metabolism - Novo Nordisk Fonden

The Novo Nordisk Foundation invites applications for its project grants in endocrinology and metabolism - Nordic region. These support basic and clinical research projects within the endocrine system and metabolism relating to cellular energy homeostasis. Projects should aim at obtaining knowledge and/or achieving better treatment or prevention relevant to the human organism within the area of endocrinology and metabolism, relating to cellular energy homeostasis, and hormonal disorders of the endocrine system. The objective is to promote Nordic research at the highest international level to carry out research projects of 1-3 years duration.

Eligible to apply are experienced independent researchers who have already established or are in the process of establishing their own research field and have already demonstrated the ability to conduct original research at a high international level.

Closing date: June 7, 2023

More info

European calls

Open funding call -- Bone Cancer Research Trust, GB

This supports high-impact, collaborative research related to primary bone cancer with a clear line of sight to patient benefit. Applications focusing on the development of new treatments for primary bone cancer, and those focused on early diagnosis, such as biomarker discovery and development, digital pathology, and imaging, are of particular interest. Applications on forms of primary bone cancer other than osteosarcoma are welcomed. The following grants are available:


•ideas grants, worth up to £25,000 each;
•project grants, worth up to £250,000 each.

UK and international candidates may apply. Senior postdocs may also apply as PI and have salary costs covered. Under the project grants stream, international applicants must have a UK-based collaborator.

Closing date: 01 June 2023 (Forecast)

More info

Research challenge award -- Brainbox Initiative, GB

This supports early-career neuroscientists with research proposals for integrated non-invasive brain stimulation and imaging studies to gain the equipment and support that they require to carry out their proof-of-principle or pilot study. They must be working with, or planning a study with, one or more non-invasive brain stimulation and/or imaging techniques, including:

 • Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)
 • Transcranial Electrical Stimulation (tES)
 • Transcranial Focused Ultrasound Stimulation (TUS/tFUS)
 • Electroencephalography (EEG)
 • Functional Near Infrared Spectroscopy (NIRS/fNIRS)
 • Magnetic Resonance Imaging (MRI/fMRI)
 • Neuronavigation.

Closing date: 1 June 2023

More info

Research grants -- European Leukodystrophy Association, INT

These grants support research that addresses knowledge gaps in the field of leukodystrophies. Preference is given to clinical trials and clinical trial readiness projects. Themes proposed in the 2023 call for proposals will focus on unmet needs in the field of leukodystrophies. Research Topics of Interest include:

 • Clinical trial / clinical trial readiness for leukodystrophies including the development of longitudinal outcome measures, biomarker characterization, imaging modalities and pharmacodynamics /pharmacokinetic studies.
 • Preclinical studies specifically testing therapies (gene, cell, enzyme or pharmacologic therapies) for leukodystrophies.
 • Developing animal or cell-based models (e.g. patient derived iPSC) relevant to human leukodystrophies.
 • Study of mechanisms responsible for leukodystrophies, in order to identify new therapeutic approaches.

Closing date:1 June 2023

More info

Research grants -- Cure Parkinson's Trust, GB

These support laboratory or clinical research projects that have the potential to cure Parkinson's disease. Applications must be for research that slows, stops or reverses underlying disease progression. Priority is given to research which has potential to translate into the clinic within five years.

Applications are invited world-wide. Grants are worth up to £250,000 each.

Closing date: 5 June 2023

More info

Osteology researcher grants -- Osteology Foundation, CH

These support research on oral tissue regeneration. Topics may include:
•hard and soft tissue biology;
•novel bone and soft tissue substitute materials;
•local factors affecting oral tissue regeneration;
•systemic diseases with an impact on oral tissue regeneration;
•pharmacological aspects of oral tissue regeneration;
•inflammatory conditions, such as periodontitis and peri-implantitis.

Applications are open to advanced researchers in the field of oral tissue regeneration and young researchers currently undergoing postgraduate education or within three years thereafter.

Grants for advanced researchers are worth up to CHF 100,000 each for projects lasting up to two years. Grants for young researchers are worth up to CHF 30,000 each for projects lasting up to one year.

Closing date: 15 June 2023

More info

2023 Nominations open: BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards

The BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards recognize and encourage world-class research and cultural creation, prizing contributions of singular impact for their originality and significance.

CATEGORIES:

 • Basic Sciences (Physics, Chemistry, Mathematics)
 • Biology and Biomedicine
 • Information and Communication Technologies
 • Ecology and Conservation Biology
 • Climate Change
 • Economics, Finance and Management
 • Humanities and Social Sciences (Social Sciences)
 • Music and Opera

CANDIDATES: One or more persons or organizations that have made independent or convergent contributions to a given advance in the realms of scientific knowledge or cultural creation.

NOMINATION: Nominations, which must be indirect, may be put forward by experts in the categories addressed by the awards, as well as through scientific and cultural organizations and institutions.

AWARD CONTENT: €400,000, a diploma and a commemorative artwork.

Closing date: 30 June 2023 at 16:00 GMT.

More info

US calls

Federal Funding

CDMRP - Lung Cancer (LCRP)

Funded programs: Patient-Centered Outcomes and Survivorship Award

Upcoming deadlines: LOI - 20th June, 5pm ET; Full application - 10th August, 11:59 ET.

Abstract: The overall intent of the FY23 LCRP Patient-Centered Outcomes and Survivorship Award is to promote evidence-based and patient-centered approaches to improve health and lung cancer related outcomes and enhance the patient experience in defined populations. Research studies may include, but are not limited to:

 • Studies to examine and improve quality of life, decision-making, and symptom and side effect management (e.g., toxicity of treatment, palliative/supportive care, psychological distress and anxiety).
 • Studies to investigate the impact of prevention, diagnostics, treatment, or health care delivery approaches on health outcomes.
 • Studies to assess the relationship(s) between behavioral, cognitive, and/or social functioning in relation to lung cancer detection, initiation, progression, treatment, and rehabilitation.
 • Studies into the psychological health and well-being of those affected by lung cancer (e.g., patients, family members).
 • Development and testing for efficacy of lifestyle interventions and symptom management approaches to minimize disease risk and maximize quality of life.

More info

CDMRP - Peer Reviewed Cancer Research Program (PRCRP)

Funded programs: Advancing Clinical Care through Clinical Trials Award; Career Development Award; Idea Award; Impact Award; Patient Well-Being and Survivorship Award; Translational Team Science Award

Upcoming deadlines:

LOI - 25th May, 5pm ET; Full application - 27th September, 11:59 ET. Advancing Clinical Care through Clinical Trials Award.

LOI - 25th May, 5pm ET; Full application - 12th September, 11:59 ET. Idea Award; Impact Award.

LOI - 25th July, 5pm ET; Full application - 10th August, 11:59 ET. Career Development Award; Patient Well-Being and Survivorship Award; Translational Team Science Award.

Abstract: The overall intent of the FY23 LCRP Patient-Centered Outcomes and Survivorship Award is to promote evidence-based and patient-centered approaches to improve health and lung cancer related outcomes and enhance the patient experience in defined populations. Research studies may include, but are not limited to:

 • Studies to examine and improve quality of life, decision-making, and symptom and side effect management (e.g., toxicity of treatment, palliative/supportive care, psychological distress and anxiety).
 • Studies to investigate the impact of prevention, diagnostics, treatment, or health care delivery approaches on health outcomes.
 • Studies to assess the relationship(s) between behavioral, cognitive, and/or social functioning in relation to lung cancer detection, initiation, progression, treatment, and rehabilitation.
 • Studies into the psychological health and well-being of those affected by lung cancer (e.g., patients, family members).
 • Development and testing for efficacy of lifestyle interventions and symptom management approaches to minimize disease risk and maximize quality of life.

More info 

Exploratory Grants for Climate Change and Health Research Center Development (P20 Clinical Trial Optional), NIH

Funder's opportunity ID: RFA-ES-23-007   

Upcoming deadlines: May 2023; 07 Nov 2023

The purpose of this Notice of Funding Opportunity (NOFO) is to solicit P20 planning grant applications for Climate Change and Health Research Centers (CCHRCs). This program will support the development of a transdisciplinary research environment to sustain a program of fundamental and applied research to examine the impacts of climate change on health and to develop action-oriented solutions to protect the health of individuals, communities, and nations from the hazards posed by climate change. This opportunity will allow development of new research teams collaborating with communities and other partners to develop projects that generate data that will build or expand research capacity across a range of thematic scientific areas in support of the four core elements of the NIH’s Initiative in climate heath research: health effects research, health equity, intervention research, and training and capacity building (https://www.nih.gov/sites/default/files/research-training/initiatives/c…).

Website

Development and Application of PET and SPECT Imaging Ligands as Biomarkers for Drug Discovery and for Pathophysiological Studies of CNS Disorders (R01), NIH

Funder's opportunity IDs: PAR-23-165, PAR-23-164   

Upcoming deadlines: Standard dates apply.                         

This Funding Opportunity Announcement (NOFO) invites research grant applications that propose the development and evaluation of novel radioligands for positron emission tomography (PET) or single photon emission computed tomography (SPECT) imaging in human brain and the incorporation of pilot or clinical feasibility evaluation from previously collected data in pre-clinical studies. These studies are expected to provide the requisite data needed to advance promising PET ligands for use in clinical research. Projects proposing only preclinical animal studies should consider the companion NOFO (PAR-23-164).

Website

or

Website 

Fundamental Research to Understand the Mechanisms of Neurotropic Virus-mediated Disease (R01 Clinical Trial Not Allowed), NIH

Funder's opportunity ID: RFA-AI-23-028   

Upcoming deadlines: 25 Aug 2023

The purpose of this Funding Opportunity Announcement (FOA) is to promote basic research to better understand the mechanisms underlying viral invasion of the central nervous system (CNS), virus- and/or host immune-mediated neuropathogenesis, and the associated clinical manifestations for emerging and re-emerging neurotropic viruses. This NOFO will support fundamental research into mechanisms that lead to neuropathogenesis after acute viral infection of the CNS. To fill this important knowledge gap, proposed projects will focus on less-studied emerging and re-emerging neurotropic viruses for which there are currently no approved vaccines or therapeutics such as non-polio enteroviruses (e.g., EV-D68, EV-A71), flaviviruses (e.g., WNV, POWV, DTV), alphaviruses (e.g., EEEV, VEEV, CHIKV), bunyaviruses (e.g., RVFV, LACV), and paramyxoviruses (e.g., NiV, HeV).

Website 

Foundation

International Essential Tremor Foundation (IETF) - Research grants

Upcoming deadlines: LOI - 01 May 2023; full application - 01 Oct 2023

Amount:  $150,000 first year, potential of $100,000 each year after for a maximum of 2 additional years totaling $350,000 for full award.

Eligibility: Researchers, clinicians and post-doctoral students in the U.S. and non-U.S. academic or private setting may apply. Post-doctoral fellows may apply with the designation of an appropriate administrative principal investigator who directs the laboratory where the fellow will conduct the research.

Abstract: The IETF is requesting proposals for grants addressing the etiology and pathogenesis of essential tremor. Concise, clearly written proposals that are hypothesis-driven have the best chance of being funded. Applications should focus on studies achieving one or more of the following goals:

 • A better understanding of the underlying pathophysiology of ET, including independent validation of previous findings
 • A better understanding of the etiology of ET
 • Development or further validation of animal models of ET
 • Other approaches furthering the understanding of ET, which in turn would lead to, enhanced treatment options for patients

Website

and

Website

World Cancer Research Fund (WCRF) International - INSPIRE Research Challenge

Upcoming deadlines: LOI - 28 May 2023, full application - 24 Jul 2023

Eligibility: The programme is open to early career individuals, defined as not less than two years, but not more than six years post-doctoral degree (PhD or MD research). It is open to applicants worldwide. Applicants must currently be employed on a research contract within a department at a research institution affiliated with a university or medical school.

Abstract: The Inspire Research Challenge will prioritise innovative, bold, and creative proposals with the potential to catalyse rapid and impactful advances in cancer prevention, treatment and survivorship. This is a grant call aimed at Early Career Investigators. Proposed projects must have direct relevance to cancer prevention, treatment or survivorship and may address any or all stages of the cancer journey. Proposals should address modifiable factors including both lifestyle, such as diet, nutrition, physical activity, and environmental factors such as pollution/contaminants and pathogens. Particular priority will be given to novel exposures including stress, sleep and host factors such as immune function. Applications that propose solely cell line studies will not be accepted.

Website

Chan Zuckerberg Initiative - Measuring Metabolism Across Scales

Upcoming deadlines:  01 Jun 2023

Amount: The maximum budgets for proposed projects are $500,000 total costs for Expanded Projects and $250,000 total costs for Focused Projects. All project awards will be for a 24-month duration.

Eligibility: Each application should designate one Principal Investigator (PI) as the Coordinating Principal Investigator (Coordinating PI). At least one Principal Investigator of the team must have expertise in metabolism or another related field. Early-career investigators are strongly encouraged to apply as Coordinating PIs and Co-PIs.

Abstract: The Chan Zuckerberg Initiative (CZI) seeks to support two-year collaborative research projects focused on measuring metabolism across organelles and cells. This Request for Applications (RFA) aims to accelerate innovative discoveries in metabolism and metabolic physiology in health and disease. Applications for two types of grants are welcome: Expanded Projects and Focused Projects. The long-term goal of this opportunity is to investigate the metabolic processes that maintain physiological homeostasis at the sub-cellular and cellular levels, and understand how and when these normal processes go awry. This two-year funding opportunity is explicitly aimed at addressing the mechanisms of metabolism, including its dynamics and resolution, molecular drivers, and the effects of genetic and environmental risk factors on relevant sub-cellular and cellular properties and interactions, and precisely mapping metabolic changes and states across various scales using a broad range of technologies. The projects should aim to use diverse experimental systems beyond immortalized cell lines to ensure the broadest possible insights into cellular and organelle biology. These grants are not intended to support translational research, clinical trials, or drug development.

Website 

Retina Society - Research grant

Upcoming deadlines: 18 Jun 2023 - full application

Amount: $50,000 USD. The grant will not support indirect funding, principal investigator salary, overhead, travel expenses, or publication costs.

Eligibility: Only Active and Associate members of The Retina Society may apply for grants. Members may only receive one grant per grant cycle. Award winners from the previous year are not eligible. Members of the Research and Education Committee and the Executive Committee are not eligible to be considered for these awards and may not write in support of a grant application.

Abstract: Supporting the advancement of knowledge and education throughout the global retina community, The Retina Society established a research and education grant program in 2020 to fund annual innovative research grants by Retina Society members in good standing. The applications should fall in one of two categories: basic science/translational research or clinical research. Proposed research should attempt to advance our understanding of vitreoretinal physiology or pathophysiology or pursue avenues for potential therapies or therapeutic innovation. Priority will be given to innovative projects which hold the greatest promise for advancing the field.

Website 

National Multiple Sclerosis Society (NMSS) - Research Grants

Research grant

Upcoming deadlines: LOI - 26 Jul 2023, full application - 2 Aug 2023. Amount: $600,000 USD. 200,000 direct costs per year for up to 3 years. Indirect costs will not be provided for grants or subcontracts to institutions outside of the United States, or for most training awards. Eligibility: Applicants should possess an M.D., Ph.D. or equivalent and be considered eligible by their institution to apply for grant support. Abstract: The Society is pleased to offer a funding opportunity to support research focused on addressing research questions highlighted in the Pathways to MS Cures Roadmap. The Roadmap includes three Pathways: STOPPING MS disease activity, RESTORING function by reversing damage and symptoms, and ENDING MS by preventing new cases. Applicants must clearly state the relevance of their proposals to at least one of the research questions outlined in the Roadmap. The Society supports all types of research including laboratory models, human studies, population-based approaches, and data-intensive investigations that leverage both researcher and patient-reported outcomes.

Website

Career Transition Fellowships

Upcoming deadlines: LOI - 10 May 2023, full application (by invitation) - 16 Aug 2023. Amount: The award provides approximately $600,000 over five years to support a two-year period of advanced postdoctoral training in MS research and the first three years of research support in a new faculty appointment. Indirect costs will not be provided for grants or subcontracts to institutions outside of the United States, or for most training awards. Eligibility: Applicants must have more than two years of postdoctoral research experience and no more than five years of postdoctoral research experience at the time of application. (Clinically related training periods such as medical residencies or sub-specialty fellowships will not be counted towards postdoctoral research experience.) Abstract: Finding a way to stop MS, restore function and end MS forever will require a cadre of well-trained scientists engaged in MS-related research. The Society’s Career Transition Fellowship addresses this need by fostering the development and productivity of young scientists who have potential to make significant contributions to MS research and help ensure the future and stability of MS research.

Website