Half-time seminars Half-time control Danilo Romero

03-06-2022 8:30 am - 11:30 am Add to iCal
Online

Title: Leveraging mHealth to optimize pathways of care from addiction emergency/inpatient care to outpatient alcohol treatment: preparatory studies and a pragmatic randomized controlled trial

Principal Supervisor 

Docent Philip Lindner, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet 

Co-supervisors 

Professor Anne H Berman, Department of Psychology, Uppsala University 

Professor Per Carlbring, Department of Psychology, Stockholms University 

Professor Johan Franck, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet 

Half time review board 

PhD Sara Wallhed Finn, Department of Global Public Health, Karolinska Institutet 

Docent Anna-Karin Danielsson, Department of Global Public Health, Karolinska Institutet 

Professor Viktor Kaldo, Department of Psychology, Linnaeus University

Brief description

Det övergripande syftet med mitt avhandlingsprojekt är att utveckla och vetenskapligt utvärdera effekten av mHälsoinsatser för att öka andel patienter som påbörjar öppenvårdsbehandling och/eller bibehåller minskad alkoholkonsumtion, efter utskrivning från akut- och heldygnsvårdsbaserad beroendevård. Nätbaserad självhjälp och telefonförmedlad motiverande samtal -- båda som tillägg till sedvanlig vårdkedja -- planeras att utvärderas i en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie. Effektstudiens procedur, design och deltagarantal, kommer att basera sig på resultat från projektets förberedande studier: (1) en kvalitativ intervjustudie som undersöker barriärer och facilitatorer till framgångsrik övergång till öppenvårdsbehandling, hos personer med levd erfarenhet av att besöka Beroendecentrums akut- och heldygnsvård; (2) en explorativ analys av kopplingen mellan behandlingsattityder och utfall, utifrån två kliniska prövningar som undersökt effekten av anonyma internetbaserade interventioner mot alkohol- respektive cannabisproblem; (3) en registerbaserad kartläggning av vårdflöden mellan akut-/heldygnsvård och öppenvård.

Contact

Danilo Romero Phd Student